• 972 26 13 91
 • trenquemcadenes@gmail.com

La justícia juvenil

La justícia juvenil és la responsable del compliment d’aquelles actuacions previstes en l’ordenament jurídic que regula les accions socials adreçades als majors de 14 anys i menors de 18 anys.

Les funcions que du a terme consisteixen bàsicament en la conducció dels processos de mediació i reparació extrajudicial, l’assessorament a les instàncies judicials sobre les circumstàncies socials i personals dels menors i joves encausats i l’execució de les mesures dictades pels òrgans judicials.

La justícia juvenil és la responsable del compliment d’aquelles actuacions previstes en l’ordenament jurídic que regula les accions socials adreçades als majors de 14 anys i menors de 18 anys.

 

ÀMBITS D’ACTUACIÓ:

 • Assessorament tècnic
 • Mediació i reparació
 • Medi obert
 • Internament i centres educatiu

 

PREVENCIÓ COMMUNITÀRIA:

Objectiu general: Col·laborar amb els ajuntaments i consells comarcals i donar-los suport en relació amb les transgressions i problemàtiques relacionades amb la conflictivitat social protagonitzada per adolescents i joves, i prevenir la delinqüència juvenil.

Actuacions:

 • Col·laboració amb els ajuntaments en l’anàlisi de les problemàtiques i dels conflictes protagonitzats per adolescents i joves en la comunitat.
 • Definir programes d’actuació preventiva i de mediació, i de reparació i resolució de conflictes.
 • Afavorir la cooperació i les actuacions coordinades entre professionals, àrees municipals i institucions.
 • Aportar la formació necessària per a l’aplicació dels programes preventius relacionada amb la prevenció, la mediació comunitària i la reparació de danys.

 

LEGISLACIÓ:

 • Normativa de Catalunya
 • Normativa estatal
 • Normativa internacional

 

PROGRAMA LÍMITS:

El programa Límits és una actuació preventiva familiar que es du a terme en grup i està dirigida per professionals de la justícia juvenil amb una formació específica. Té una durada de dos mesos i s’estructura en vuit sessions i està orientat essencialment a l’aprenentatge d’habilitats.

Finalitat: Reforçar la funció educativa de les famílies dels menors i dels joves que passen pel circuit de la justícia juvenil per evitar o limitar l’ús de drogues i la reincidència dels fills en la transgressió de les normes.

Actuacions de la direcció:

– Planificació i impuls de les actuacions anuals relacionades amb el programa Límits.
– Elaboració del calendari anual d’aplicació al territori de Catalunya.
– Recull i anàlisi de les dades anuals: nombre d’aplicacions del programa, nombre de famílies que hi han participat, resultats dels qüestionaris de satisfacció de les famílies, recull d’aportacions dels professionals…
– Detecció de necessitats en relació amb la formació específica dels professionals i els recursos necessaris per aplicar el programa a les diferents zones del territori.
– Col·laboració en estudis i recerques per avaluar l’eficàcia del programa i dissenyar intervencions específiques adreçades a famílies amb fills en els serveis de la justícia juvenil.